مكعب روبيك

روش حل مكعب روبيك 🔲

قبل از هر چيز بايد بگوييم بعد از مطالعه اين آموزش نيز ممكن است باتوجه به حالت هاي مختلف حل مكعب باز هم زمانبر باشد و نياز به آزمون و خطاي بسياري داشته باشد اما با تمرين و پشتكار ميتوانيد به مرور سرعت خود را در حل مكعب روبيك افزايش دهيد. فراموش نكنيد حل مكعب براي خالق آن چيزي حدود ۱۸ ماه زمانبرده است پس نا اميد نشويد.

روش حل مكعب روبيك

مقدمات و تعاريف

اولين قدم، آشنايي با مقدمات و تعاريف و آشنايي با ساختار مكعب و برخي الگوريتم ها است. مكعب داراي ۶ وجه است كه عبارتند از جلو، بالا، پشت، پايين، راست و چپ كه به صورت زير نام گذاري ميشوند و جانمايي آنها در عكس زير واضح است:

  • جلو (F)
  • بالا (U)
  • پشت (B)
  • پايين (D)
  • چپ (L)
  • راست (R)

روش حل مكعب روبيك

براي مثال وقتي گفته ميشود U شما بايد وجه بالايي مكعب را در جهت ساعت گرد يكبار بچرخانيد نمونه اي از اين حركات براي آشنايي بيشتر شما عبارتند از:

  • ‘Uيكبار وجه بالايي مكعب را در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
  • U2: وجه بالايي مكعب را دوبار در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
  • Rيكبار وجه راست مكعب را در جهت عقربه هاي ساعت (پايين به بالا) بچرخانيد.
  • L: يكبار وجه چپ مكعب را در جهت عقربه هاي ساعت (بالا به پايين) بچرخانيد.

گام اول: صليب

ايجاد صليب يا به اضافه اولين و مهمترين گام براي حل مكعب روبيك است تصوير زير مراحل روش حل معكب روبيك را به صورت مرحله به مرحله به شما نشان ميدهد. اين مرحله ممكن است مقداري گيج كننده باشد اما بعد از چند بار تمرين كاملا ساده خواهد شد.

احتمالا شما هم در تلاشهايتان در مدت حل مكعب متوجه شده ايد، قطعه مركزي هر وجه ثابت مي ماند و در جاي خود فقط بين وجه هاي مختلف جابجا مي شود. پس اين موضوع كه دو رنگ تكراري در مركز وجه ها وجود داشته باشد منتفي است. بنابراين مي شود از همين موضوع كمك گرفت و ۴رنگ ديگر را در اطراف آن جمع كرد. شما ميتوانيد براي شروع هر رنگي كه مايل هستيد انتخاب كنيد اما ما در اين آموزش از انتخاب خود روبيك پيرو كرده و رنگ سفيد را انتخاب كرده ايم.

اولين قدم تشكيل به اضافه سفيد است كه در صوير زير مشاهده مي كنيد. فعلا لازم نيست در مورد نشكيل رنگ آبي و نارنجي كه در تصوير اول مي بينيد نگران باشيد. مهمترين مساله اين است كه به ازاي در سوي به اضافه يك مكعب سفيد در لايه بالا باشد و نياز نيست كه حتما اين مكعب سفيد در وجه بالايي باشد (مثل تصاوير زير).

با استفاده از الگوريتم F R’ D’ R F2 و تكرار آن براي هر كدام ميتوانيد تمام مكعب ها كه در وجه حانبي قرار دارند به وجه بالايي منتقل كنيد.با اين كار در اين گام به اضافه شما تكميل خواهد شد.

روش حل مكعب روبيك

گام دوم: گوشه هاي سفيد

وجه پايين مكعب را نگاه كنيد به احتما ۵۰% يكي از گوشه هايي كه مي بينيد از سه رنگ سفيد – نارنجي و سبز تشكيل شده اند.

پايين: چنانچه اين گوشه در پايين بود مكعب را در حالتي نگه داريد كه گوشه مورد نظر در محل گوشه صورتي در عكس زير قرار بگيرد و الگوريتم زير را انجام دهيد و آنقدر تكرار كنيد كه تمام گوشه ها در جاي خود قرار گيرند. R’ D’ R D.

بالا: چنانچه اين گوشه در بالا بود مكعب را در حالتي نگه داريد كه گوشه مورد نظر در محل گوشه بنفش در عكس زير قرار بگيرد و الگوريتم زير را انجام دهيد و آنقدر تكرار كنيد كه تمام گوشه ها در جاي خود قرار گيرند. R’ D’ R D.

با اين كار، چيدمان يك لايه تمام خواهد شد. پيشنهاد ما اين است كه از رنگ سفيد شروع كنيد چون با اين كار احتمال چيدمان خودكار رنگ هاي ديگر بيشتر است.

روش حل مكعب روبيك

گام سوم: لايه هاي مياني

تبريك ميگوييم شما تا الان يك سوم كار را تمام كرده ايد حال كه وجه سفيد تشكيل شده است ميتوانيد مكعب را بپيچانيد و سفيد را در رجه پايين قرار دهيد. به دنبال وجهي بگرديد كه هيچ خانه زرد رنگي نداشته باشد. سپس با توجه به رنگ ها و وضعيت قرار گيري آنها يك حركت به راست يا چپ مطابق عكس زير و الگوريتم آن انجام دهيد  و اين روند را براي تمام وجه ها تكرار كنيد.

روش حل مكعب روبيك

گام چهارم: صليب زرد

بسيار عالي است شما با اين روش حل مكعب روبيك موفق به حل ۲/۳ مكعب شده ايد راه زيادي نمانده است. در اين مرحله شما به يكي از ۴ حالات زير مواجه هستيد فعلا گوشه ها فراموش كنيد و بر روي مركز زرد متمركز شويد و توجه كنيد اين مركز بايد در وجه بالايي باشد. توجه كنيد چنانچه مثل حالت ۴ تصوير زير صليب زرد را تشكيل داده ايد ميتوانيد اين گام را انجام ندهيد و به گام بعدي برويد.

حالت اول – صليب كامل: ميتوانيد اين گام را رد كنيد.

حالت دوم – شكل L: ميتوانيد با استفاده از الگوريتم F R U R’ U’ F’ و تكرار آن براي هر طرف صليب را تشكيل دهيد و يا حتي اگر عجله داريد ميتوانيد با الگوريتم F U R U’ R’ F’ هر دو طرف را در آن واحد مرتب و صليب را تشكيل دهيد.

حالت سوم – خط: با استفاده از الگوريتم F R U R’ U’ F’ و تكرار آن به دفعات مورد نياز ميتوانيد به راحتي صليب را تشكيل دهيد.

حالت چهارت – نقطه: در اين حالت همانند تصوير كه هر ۴ حالت را نشان مي دهد بايد عمل كنيد يعني اول شكل L و بعد خط را تشكيل دهيد تا صليب كامل شود. بعد از تشكيل صليب نوبت به گام بعدي ميرسد.

روش حل مكعب روبيك

گام پنجم: Sune و Antisune

در اين مرحله شما ممكن است با ۷ حالت مختلف روبرو باشد كه Sune و Antisune يكي از آنها و راحت ترين آنهاست. اما ممكن است هميشه در نگاه اول نتوانيد آن را تشخيص دهيد. در اين حالت شما حداقل يك گوشه زرد رنگ داريد و لازم است تمام گوشه هاي لايه بالا به رنگ زرد دربيايد اگر هم اكنون تمام لايه بالايي زرد است اين گام را رد كنيد در غير اين صورت با كمك تصوير زير و الگوريتم هاي درج شده كار چيدمان لايه زرد را تمام كنيد.

روش حل مكعب روبيك

گام ششم: پايان

تبريك ميگوييم شما مكعب را از پاي در آوريد و فقط يك مرحله تا شكستن راز مكعب فاصله داريد. در اين گام مكعب شما را با ۲۱ حالت مختلف ممكن است مواجه كند اما نگران نباشيد شما از مكعب باهوش تر هستيد و اين مرحله هم با چند الگوريتم ساده حل شدني است. براي حل مرحله آخر بايد به دنبال چراغ هاي جلو باشيد نگران نباشيد در ۱۹ حالت از اين ۲۱ حالت ميتوانيد آنها را پيدا كنيد و فقط در دو حالت وجود ندارند كه حالت اول وقتي است كه شما اين گام را رد ميكنيد كه در آن حالت مكعب حل شده است و براي حل حالت دوم ميتوانيد از الگوريتم زير استفاده كنيد.اين حالت بهترين حالت در روش حل مكعب روبيك است پس نگران اين دوحالت نباشيد. در مورد ۱۹ حالت باقي مانده بايد بگوييم وضعيت چراغ هاي جلو به كمك الگوريتم زير حل مشوند اما بايد توجه كنيد ممكن است چندين و چند بار اين الگوريتم را تكرار كنيد تا مكعب حل شود.

R’ F R’ B2 R F’ R’ B2 R2

البته توجه كنيد ممكن است الگوريتم بالا حالت برعكس چراغ هاي جلو را به وجود بياورد و بجاي دو رنگ در طرفين با يك رنگ در وسط مواجه باشيد كه ميتوانيد از الگوريتم زير استفاده كنيد. براي روشن تر شدن مطلب به تصاوير دقت كنيد.

R U’ R U R U R U’ R’ U’ R2

روش حل مكعب روبيك

بسيار خوب شما موفق شديد مكعب را شكست دهيد تبريك مي گوييم.


برچسب: ،

[ ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۵:۳۵ ] [ بازدید: ] [ رضا توكلي ]

[ نظرات (0) ]

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]